Обща информация

ДГС Нова Загора

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
Наименованието си стопанството е получило от гр. Нова Загора, който е най-големият административен, стопански и културен център в района. Тук се намира и седалището на администрацията му.
Държавно горско стопанство „Нова Загора“ стопанисва горите върху територията на община гр. Нова Загора. На север граничи с ДГС„Твърдица“, на североизток с ДГС„Сливен“, на югоизток с ДГС„Ямбол“, на запад, югозапад с ДГС„Стара Загора“ и на северозапад с ДГС„Гурково“.
Държавно горско стопанство „Нова Загора“ е разположено изцяло в Южна България, по най-източните склонове на Източно Средна /Сърнена / гора, северните и южните склонове на Св. Илийските възвишения и единично разпръснати по-малки комплекси гора в Новозагорското поле. Територията на стопанството има неправилна форма леко удължена в посока север- юг /35 км./. Най - голяма е ширината /изток - запад/ - в северната част около 30 км., а най - тясна е южната част - около 20км.
Връх „Дебела глава“ /690 м.н.в./, който е и най - високата точка на гората . Следващите по височина върхове са: „Чаталджа“/562м.н.в./, „Марков рът“/544м.н.в./, „Вълчият камък“/542м.н.в./ и др.
В района на стопанството естествената растителност е представена предимно от:
келяв габър - 24,7%, космат дъб – 12,8%, благун - 9,2%, мъждрян - 6,1%, зимен дъб - 5,9% и цер – 4,3%. В перспектива при тези дървесни видове се наблюдава увеличение на зимния дъб, благуна и цера,
Общата площ на горския фонд в района на ДГС„Нова Загора“ възлиза на 11 744,2 ха. Залесената площ е 10198,7 ха или 86,8% от общата площ на стопанството. Изредените култури и насаждения (с пълното до 0,3 вкл.) са 358,8 ха. В иглолистните култури тази площ е 136,7 ха. Тези култури трябва да бъдат презалесени още в началото на предстоящото десетилетие. Изредени дървостои има при широколистните високостъблени (13,0 ха), при издънковите за превръщане (103,5 ха), при нискостъблените (104,6 ха) и при тополовите (1,0 ха).
Незалесената горска площ подлежаща на залесяване е 726,9 ха или 6,2% от общата площ. Голините са пръснати из насажденията и залесяването им е съобразено с мероприятията в тези дървостои. Сечищата са в резултат на изведени голи сечи в издънкови за превръщане и нискостъблени гори. Всички те са предвидени за залесяване, освен тези за които според ловоустройствената част на проекта се предвиждат други мероприятия.
Дървопроизводителната площ на стопанството възлиза на 10925,6 ха или 93,1% от общата му площ. Недървопроизводителната горска площ е 818,6 ха или 6,9% от общата площ на стопанството. Една част от тях ( поляни, просеки и др.) могат да се използват за реализиране на странични ползвания на стопанството, а друга част служат за провеждане на лесовъдски мероприятия (пътища и др.).
Натурални показатели:
лесистост % 13,9
общ дървесен запас (с клони) хил. м3 5 709,2
среден запас (с клони) м3/ха 70
среден обемен прираст м3/ха 2,2
средна възраст години 33
среден бонитет - ІV(4,3)
общ размер на дърводобивното ползване хил. м3/г 7,3
Благороден елен (Cervus elaphus) - обитава територията на стопанството предимно по северните склонове на Сърнена гора със запас под нормалния и неравномерна гъстота.
Елен лопатар (Cervus dama) - наблюдавани са единични, преминаващи екземпляри.
Сърна (Capreolus capreolus) - повсеместно разпространена със запас значително под допустимия.
Дива свиня (Sus scrofa) - обитава обширните горски комплекси със значителна численост.
Сив заек (Lepus europaeus) - разпространен на цялата територия на стопанството, предимно в откритите площи и изредените гори..
Чакал (Canis aureus) - повсеместно разпространен с опасна за ловното стопанство численост. В края на 60-те години на ХХ век измества вълка от хранителната верига.
Лисица (Vulpes vulpes) - обитава цялата територия на стопанството.
Бялка (Martes foina) - популацията на места е силно намаляла.
Черен пор (Mustela putorius) - обитава предимно около населените места.
-Язовец (Meles Meles)- разпространен около обработваемите площи.
Б. Клас Птици (Aves)
Колхидски фазан (Phasianus colchicus) - обитава периферните дървесно-храстови формации около обработваемите земи. През последните 10-15 г. не са разселвани други видове или хибридни форми.
Полска яребица (Perdix perdix) - естествено разпространена в откритите селскостопански площи с малки мозаечно разпръснати горички и групи храстова растителност.
Пъдпъдък (Coturnix coturnix) - гнезди повсеместно из полските, открити райони в окрайнините на обработваемите площи. По време на прелета в значителни количества.
Гривяк (Columba palumbus) - широко разпространен в повечето горски комплекси в района, често в значителни количества.
Гургулица (Streptopelia turtur) - среща се във всички гори и пояси с храсталаци и
единични дървета.
- Гугутка (Streptopelia decaocto) - разпространена предимно в и около населените
места.
Голяма белочела гъска (Аnser albifrons) – редовно зимува в значителни количества.
Зеленоглава патица (Anas platyrynchos) – най-масовият вид патица в района.
Зимно бърне (Anas crecca) - често срещан и понякога многочислен зимуващ и преминаващ вид.
По време на сезонните миграции на територията на стопанството се срещат и други представители на сем. Патици.
- Лиска (Fulica atra) – гнезди във влажни зони с тръстика и папур и поне малко открита водна площ.
cta-panel-image
news-panel-image
  • Ученици от клуб "Млади възрожденци" гр. Нова Загора извършиха залесяване съвместно с горски служители на ДГС Нова Загора

    Горски служители на ДГС Нова Загора демонстрираха на децата от клуб „Млади възрожденци“ на ПГТТ „Атанас Димитров“ гр. Нова Загора как се засаждат млади фиданки.

  • Прием на заявления за закупуване на поземлени имоти в горски територии от държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите

    От 01.10.2019 г. започна приемане на заявления за закупуване на поземлени имоти в горски територии от държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите